ANBI

Als een CAMA gemeente zijn wij aangesloten bij het kerkverband de Alliantie van Baptisten en CAMA Gemeenten (ABC-Gemeenten). Geloof, Hoop en Liefde heeft een ANBI-status. Dit houdt in dat we een Algemeen Nut Beogende Instelling zijn. Dientengevolge zijn uw giften aan onze gemeente aftrekbaar van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.


Om aan de ANBI-status te blijven voldoen moeten wij enkele gegevens publiceren.


Deze kunt u hieronder bekijken:


Algemene gegevens


Naam ANBI:                                Chinees Evangelische Kerk ‘Geloof, Hoop en Liefde’


RSIN/Fiscaal nummer:             818196658


Kvk nummer:                              64449823


Website adres:                            www.ghlkerk.nl


E-mail:                                           secretaris@ghlkerk.nl


Adres:                                            Antigoneschouw 33


Postcode:                                     2726 KD


Plaats:                                           Zoetermeer


Postadres:                                    Antigoneschouw 33


Postcode:                                     2726 KD


Plaats:                                           ZoetermeerStatutair bestuur


De kerkgenootschap wordt bestuurd door de raad, welke bestaat uit oudsten en diakenen. Tot de oudsten wordt ook gerekend de voorganger. De voorganger is tevens voorzitter van de raad. Secretaris en penningmeester worden tot de diakenen gerekend.
De raad is verantwoordelijk voor de zaken van de kerkgenootschap en behartigt deze, initieert beleid, voert de besluiten van de ledenvergadering uit en beheert de goederen en financiële middelen van de kerkgenootschap. De raad vertegenwoordigt de kerkgenootschap in en buiten rechte en is bevoegd tot alle handelingen binnen de doelstellingen van de kerkgenootschap, met inachtneming van het bepaalde in artikel 8 van de statuten van de kerkgenootschap.

 

Doelstelling

 

De kerkgenootschap stelt zich ten doel mensen – met een nadruk op Chinezen in de regio Haaglanden en omgeving - te brengen tot geloof in Jezus Christus en tot het beleven van gemeenschap met Hem en in Hem met elkaar.

 

Beleidsplan

 

De kerkgenootschap tracht haar doelstelling te bereiken door het houden, verlenen, bedienen of stimuleren van samenkomsten, de prediking van het Woord van God, Bijbelstudie- en gebedsbijeenkomsten, kinder- en jeugdwerk, godsdienstonderwijs, pastorale en diaconale zorg, evangelisatie en zendingswerk, toerusting van gelovigen tot dienstbetoon, de doop der gelovigen en het Avondmaal, het bijeenbrengen van de benodigde gelden en alle andere wettige en passende middelen. De activiteiten van de kerkgenootschap worden zoveel mogelijk gehouden in het kerkgebouw van de kerkgenootschap in Zoetermeer. De kerkgenootschap heeft als beleid om het kerkgebouw in goede staat te houden doormiddel van het uitvoeren van noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden.

De inkomsten van de kerkgenootschap bestaan uit financiële bijdragen in de vorm van giften van leden en vaste bezoekers, opbrengsten van collecten, erfstellingen, legaten, schenkingen en andere baten.

De inkomsten van de kerkgenootschap worden besteed aan het bereiken van doelstelling van de kerkgenootschap en aan voorgenoemde activiteiten. De kerkgenootschap beschikt over spaarrekeningen waarop geldmiddelen worden beheerd.

Beloningsbeleid

 

Beloningsbeleid

 

De voorganger wordt op basis van een contract ingehuurd door de kerkgenootschap en wordt als pseudo-ondernemer beschouwd door de belastingdienst. Dit houdt in dat de voorganger niet in loondienst is en dus niet in aanmerking komt voor werknemersverzekeringen. Overige bestuursleden en vrijwilligers ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten worden vergoed. Kerkelijk werkers die assisteren bij de bedieningen van de kerkgenootschap worden ingehuurd op contractbasis, waarbij een overeenkomst van opdracht is overeengekomen tussen beide partijen.

 

Verslag van de activiteiten

Voor het tweede jaar heeft de covid-19 pandemie en de gevolgen ervan in 2021 voor gezorgd dat vele geplande activiteiten niet of gedeeltelijk uitgevoerd kunnen worden. De kerkgenootschap heeft haar samenkomsten dan ook zoveel mogelijk gehouden conform de landelijke richtlijnen van de Unie-ABC en de overheid. Dit houdt in dat de bijeenkomsten in het kerkgebouw met maximaal het toegestane aantal personen worden gehouden en dat het volgen van de kerkdiensten ook via livestream beschikbaar werden gesteld. De overige bijeenkomsten als Bijbelstudies, fellowships en de zondagsschool werden ook zoveel mogelijk online gehouden. Geplande activiteiten als de zomerkamp en de doopdienst zijn in 2021 ook niet meer georganiseerd. De kerkgenootschap heeft in 2021 ter ondersteuning financiële middelen verschaft aan een aantal zendingsorganisaties zoals CAMA Zending, het OMF, Open Doors en Chinese Christian Mission. In 2021 is een kerkelijk werker aangetrokken om op basis van een overeenkomst van opdracht de voorganger en de diakenen van de kerkgenootschap te assisteren bij de bediening van de Nederlands sprekende doelgroep van de kerkgenootschap.

Toelichting


De Staat van Baten en Lasten geeft enerzijds via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. Anderzijds geeft de kolom realisatie inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.


De ontvangen inkomsten van onze gemeente bestaan hoofdzakelijk uit giften van gemeenteleden en opgehaalde collectes. Deze bijdragen zijn onbepaald en geheel vrijwillig. De giften van gemeenteleden met een specifieke bestemming worden apart geadministreerd en gereserveerd, waaronder giften voor het in stand houden van ons kerkgebouw.


Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan vergoeding voor de predikanten / voorgangers en aan kosten voor huisvesting, waaronder het onderhoud van ons kerkgebouw.


Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan kosten benodigd voor het houden van de aanbiddingsdiensten, de zondagsschool en andere bijeenkomsten .En bestedingen voor het instandhouden van de diverse kringwerk, andere gemeentewerk en evangelisatiewerkzaamheden.


De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

  Statuten van GHL Kerk