ANBI

Als een CAMA gemeente zijn wij aangesloten bij het kerkverband de Alliantie van Baptisten en CAMA Gemeenten (ABC-Gemeenten). Geloof, Hoop en Liefde heeft een ANBI-status. Dit houdt in dat we een Algemeen Nut Beogende Instelling zijn. Dientengevolge zijn uw giften aan onze gemeente aftrekbaar van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.


Om aan de ANBI-status te blijven voldoen moeten wij enkele gegevens publiceren.


Deze kunt u hieronder bekijken:


Algemene gegevens


Naam ANBI:                                Chinees Evangelische Kerk ‘Geloof, Hoop en Liefde’


RSIN/Fiscaal nummer:             818196658


Kvk nummer:                              64449823


Website adres:                            www.ghlkerk.nl


E-mail:                                           secretaris@ghlkerk.nl


Adres:                                            Antigoneschouw 33


Postcode:                                     2726 KD


Plaats:                                           Zoetermeer


Postadres:                                    Antigoneschouw 33


Postcode:                                     2726 KD


Plaats:                                           ZoetermeerDe kerkgenootschap Geloof, Hoop en Liefde is statutair gevestigd te ’s-Gravenhage en bezit rechtspersoonlijkheid in de zin van artikel 2 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en is als zodanig erkend naar Nederlands recht. Dit is ook vastgelegd in artikel 1 lid 2 van de Statuten van deze kerkgenootschap.


De Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de kerkgenootschap ‘Geloof, Hoop en Liefde’  bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze Statuten en Huishoudelijk Reglement zijn te vinden op de website van deze kerkgenootschap.


Chinese Evangelische Kerk ‘Geloof, Hoop en Liefde’ is lid van de Alliantie van Baptisten en CAMA Gemeenten (ABC-Gemeenten). De ABC-Gemeenten heeft een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Chinese Evangelische Kerk ‘Geloof, Hoop en Liefde’ te Den Haag.

Toelichting


De Staat van Baten en Lasten geeft enerzijds via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. Anderzijds geeft de kolom realisatie inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. 


De ontvangen inkomsten van onze gemeente bestaan hoofdzakelijk uit giften van gemeenteleden en opgehaalde collectes. Deze bijdragen zijn onbepaald en geheel vrijwillig. De giften van gemeenteleden met een specifiek bestemming worden apart geadministreerd en gereserveerd, waaronder giften voor onze bouwfonds.

   

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan vergoeding voor de predikanten / voorgangers en aan kosten voor huisvesting, waaronder het onderhoud van ons kerkgebouw.


Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan kosten benodigd voor het houden van de aanbiddingsdiensten, de zondagsschool en andere bijeenkomsten .En bestedingen voor het instandhouden van de diverse kringwerk, andere gemeentewerk en evangelisatiewerkzaamheden.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

                                                                                              Statuten van GHL Kerk                                                                                                       
ADRES


Antigoneschouw 33

2726 KD  Zoetermeer


ZONDAGDIENST


Zondag: 10:00 - 11:30 uur

U bent van harte welkom om ons

te bezoeken

Copyright © 2020 GHL Kerk.  All Rights Reserved.